Polityka prywatności

Preambuła

Leadenhall Insurance S.A. przetwarza powierzone jej dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Leadenhall Insurance S.A. dochowuje najwyższej staranności w zakresie poufności przekazanych danych osobowych kierując się prawem do prywatności każdej osoby, mając jednak na względzie również możliwość zapewnienia wysokiej jakości obsługi zgłoszeń dokonanych przez osoby, których dane przetwarza.

W tym celu Leadenhall Insurance S.A. stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych oraz ich przetwarzania wyłącznie do celów, dla których dane osobowe zostały przekazane.

Poniżej, chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych w podziale na Klientów i Pośredników ubezpieczeniowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

Leadenhall Insurance S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 42, zarejestrowana w KRS pod numerem KRS: 0000340229, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 199.728 zł (dalej: „Leadenhall” lub „Podmiot Przetwarzjący”) przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności zaś je zbiera, utrwala, organizuje, przechowuje, pobiera, przegląda i wykorzystuje do celów wskazanych w niniejszej informacji.

I. Informacje ogólne

Poniższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”).

Pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Leadenhall, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować bezpośrednio do Leadenhall lub wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.

II. Administrator danych

Leadenhall jako Podmiot Przetwarzający na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, których Administratorami (dalej: „Administrator Danych”) są:

 1. Lloyd’s Syndykat 44 zarządzany i reprezentowany przez Am Trust Syndicates Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
 2. Lloyd’s Syndykat 609 reprezentowany przez Atrium Underwriters Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
 3. Lloyd’s Syndykat 1686 zarządzany i reprezentowany przez AXIS Managing Agency Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
 4. Lloyd’s Syndykat 2568 zarządzany i reprezentowany przez Neon Underwriting Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
 5. Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels) z siedzibą w Brukseli, Belgia.
 6. Squarelife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft z siedzibą w Ruggell, Liechtenstein.
 7. Reinsurance Group of America (RGA) z siedzibą w Missouri, USA.

III. Dane kontaktowe administratora danych

Na podstawie zawartej z Administratorem Danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych kontakt z Administratorem Danych możliwy jest za pośrednictwem Leadenhall. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się w następujący sposób:

IV. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@leadenhall.pl

V. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Leadenhall przetwarza Państwa dane osobowe, podane dobrowolnie podczas zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Przygotowanie i przedstawienie ofert ubezpieczeniowych oraz ewentualne zawarcie i wykonywanie umowy ubezpieczenia

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz realizacja obowiązków nałożonych prawem.

W związku Państwa zgłoszeniem przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia z portfolio Leadenhall oraz w celu zawarcia i wykonania ewentualnej umowy ubezpieczenia.

2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wszystkich wymaganych do przygotowania oferty ubezpieczenia danych osobowych uniemożliwi Leadenhall wykonywanie na Państwa rzecz czynności agencyjnych zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakres niezbędnych danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest uzasadniony celem przetwarzania określonym w pkt V. powyżej.

VII. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w punkcie V. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym dane w celu wykonywania czynności agencyjnych zmierzających do przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia (Agenci ubezpieczeniowi, Brokerzy ubezpieczeniowi oraz osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne współpracujące z Leadenhall)
 3. podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym obsługującym korespondencję, archiwizującym dokumenty, zajmującym się rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych Leadenhall, w tym systemu transakcyjnego,
 4. podmiotom zajmującym się autoryzacją podpisu składanego elektronicznie,
 5. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

- w każdym przypadku określonym w pkt. 2- 5. powyżej, podmioty powyższe przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

VIII. Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania oferty ubezpieczenia jednak nie dłużej niż przez okres ważności oferty lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.
 2. W szczególności powyższe dotyczy obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

Lp. Uprawnienie Opis
1 Prawo dostępu Mogą Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
2 Prawo do poprawiania Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
3 Prawo do usunięcia Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
4 Prawo do ograniczenia Mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
5 Prawo sprzeciwu Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją.
6 Prawo do przenoszenia Jeśli są Państwo stroną umowy ubezpieczenia z Administratorem – przysługuje Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
7 Prawo do wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kompetentnego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

2. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy skontaktować się z Leadenhall lub z Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. III i IV powyżej.

X. Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zasady przetwarzania danych osobowych Pośredników ubezpieczeniowych

Leadenhall Insurance S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 42, zarejestrowaną w KRS pod numerem KRS: 0000340229, posiadającą opłacony kapitał zakładowy w wysokości 199.728 (dalej: „Leadenhall” lub „Administrator danych”) przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności zaś je zbieramy, utrwalamy, organizujemy, przechowujemy, pobieramy, przeglądamy i wykorzystujemy do celów wskazanych w niniejszej informacji.

I. Informacje ogólne

Poniższe zasady mają zastosowanie począwszy od 25 maja 2018 roku, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”).

Pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Leadenhall, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować bezpośrednio do Leadenhall będącego Administratorem danych lub wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Leadenhall Insurance S.A. z siedzibą w Warszawie.

III. Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawie Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

IV. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@leadenhall.pl

V. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Leadenhall przetwarza Pani / Pana dane osobowe, uzyskane w związku z wykonywaniem przez Państwa dystrybucji ubezpieczeń, w szczególności w związku z korzystaniem przez Panią / Pana z dostępnego online systemu transakcyjnego Leadenhall dedykowanego takiej dystrybucji (dalej: "system transakcyjny"), w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Obliczenie i zapłata wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych czynności brokerskich.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wykonanie umowy, której przedmiotem jest zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności brokerskich.

Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, a jeśli założono Pani/Panu konto w systemie transakcyjnym, również wykonanie umowy, którym przedmiotem jest zapewnienie Pani/Panu dostępu do systemu transakcyjnego.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ochrony przed nadużyciami w związku z korzystaniem z systemu transakcyjnego Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystania przez Państwa z tego systemu.

Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem dystrybucji ubezpieczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Przetwarzamy Państwa dane na wypadek konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem przez Panią/Pana dystrybucji ubezpieczeń oraz roszczeń ubezpieczycieli, których ubezpieczenia są przedmiotem tej dystrybucji.

Jeśli Pani/Pana dane osobowe występują w dokumentach podatkowych wstawianych Leadenhall z tytułu wykonywanej dystrybucji ubezpieczeń: wypełnienie obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania tych danych do wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych ich Administratorowi uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z systemu transakcyjnego, wykonywanie przez Państwa dystrybucji ubezpieczeń z wykorzystaniem tego systemu, a ponadto uniemożliwi Pani / Panu współpracę z Administratorem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Zakres niezbędnych danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest uzasadniony celem przetwarzania określonym w pkt V. powyżej.

VII. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w punkcie V. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym dane w celu wykonywania czynności agencyjnych zmierzających do przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia (Agenci ubezpieczeniowi, Brokerzy ubezpieczeniowi oraz osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne współpracujące z Leadenhall)
 3. podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym obsługującym korespondencję, archiwizującym dokumenty, zajmującym się rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych Leadenhall, w tym systemu transakcyjnego,
 4. podmiotom zajmującym się autoryzacją podpisu składanego elektronicznie,
 5. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

- w każdym przypadku określonym w pkt. 2- 5. powyżej, podmioty powyższe przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

VIII. Okres przechowywania danych

1.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Panią / Pana z serwisu transakcyjnego, a następnie do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

2.AdministratoraW szczególności powyższe dotyczy obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

Lp. Uprawnienie Opis
1 Prawo dostępu Mogą Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
2 Prawo do poprawiania Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
3 Prawo do usunięcia Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
4 Prawo do ograniczenia Mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
5 Prawo sprzeciwu Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją.
6 Prawo do przenoszenia Jeśli są Państwo stroną umowy ubezpieczenia z Administratorem – przysługuje Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
7 Prawo do wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kompetentnego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

2. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy skontaktować się z Leadenhall lub z Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. III i IV powyżej.

X. Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.